Home » Candace Ng

Candace Ng

CandanceNg  

翻译

吴敏滢 Candace Ng, 香港中文大学学士生,主修心理。曾于香港明爱乐协会实习,参与有关香港滥药问题及正向心理学的小区推广活动。

联络吴敏滢请电邮致: can_manying@hotmail.com

    前一位 下一位