Home » Ada Zhang

Ada Zhang

   

翻译

张翔 Ada Zhang, Msc, 先后于06年在城市大学卡斯商学院获得银行与国际金融荣誉学士学位,及07年获得房地产投资硕士学位。张翔对心理学很有兴趣,希望在余暇透过正面心理学日报的翻译工作,向社会各界传递及推广正面心理学。张翔精通国,粤,英三语。

联络张翔请电邮致::candyzhangxiang@hotmail.com

    前一位